Veilig adverteren

Privacy
Wanneer je 2dehandskleertjes bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst) of web bakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra je jouw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van jouw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor jou kan worden geoptimaliseerd. Wij gebruiken permanente cookies om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten, evenals gerichte marketing van onze groepsmaatschappijen en eventueel (indien je daar toestemming voor hebt gegeven) door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Tenslotte gebruiken wij permanente cookies om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen. Cookies kunnen jouw computer of bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.
Wij maken gebruik van alle soorten cookies omdat dit ons helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt dit ons in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen. Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:

 • We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies;
 • We gebruiken cookies om ons te helpen jou te identificeren en jouw ingelogd-status te behouden;
 • Het staat je altijd vrij om cookies te weigeren indien jouw browser je daartoe in staat stelt. Dit kan echter jouw gebruik van sommige van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over jouw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van jouw browser en de Flash-instellingen.
 • We werken soms met service providers die cookies of webbakens op jouw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop je de websites van 2dehandskleertjes gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om ons te helpen onze inhoud en reclame specifiek te richten op onze klanten. We staan deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over je te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Verzamelen
Wanneer je gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van je:

 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik; statistieken op page views, verkeer van en naar 2dehandskleertjes;
 • van kopers en bieders die contact opnemen met de adverteerder van de site verzamelen wij IP-adressen en e-mail adressen, en, voor zover opgegeven, telefoonnummers;
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op 2dehandskleertjes en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en in geval van een eenmalige machtiging het gebruikte bankrekeningnummer. Indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, worden geen creditcard nummers of bankrekeningnummers door ons verzameld, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank;
 • van bezoekers die een’2dehandskleertjes account’ hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij ook computer-inlogdata, informatie over advertenties/biedingen/favorieten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, buitenland (indien van toepassing), telefoonnummer, belmogelijkheden en betaalmogelijkheden voor kopers;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;.


Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database ("TGD") van 2dehandskleertjes. De gegevens die 2dehandskleertjes in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door 2dehandskleertjes vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van 2dehandskleertjes die door middel van een melding informatie aan 2dehandskleertjes of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de 2dehandskleertjes website of verkregen via de 2dehandskleertjes website. Voor meer informatie over de TGD klik hier. Voor meer informatie over het Meldpunt Internetoplichting klik hier. Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op www.2dehandskleertjes.nl, onze promotieacties en prijsvragen, indien je daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het bevorderen van veilige handel via 2dehandskleertjes en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via 2dehandskleertjes;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacy beleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • ten aanzien van de eenmalige machtiging worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door ons bewaard om ervoor te zorgen dat je deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en tevens uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcard nummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
 • van eigen, gelijksoortige producten van 2dehandskleertjes, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanbiedingen van 2dehandskleertjes, al dan niet in combinatie met derden, die exclusief voor 2dehandskleertjes gebruikers gelden, en, het doen van gerichte aanbiedingen op basis van jouw gebruik van de diensten van 2dehandskleertjes of door jou opgegeven voorkeuren
 • indien je daarvoor jouw toestemming hebt verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van jouw gebruik van de diensten van 2dehandskleertjes of door jou opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma zal voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt een overeenkomst worden gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.
Bij doorgifte buiten de Europese Unie, zoals in de Verenigde Staten, geldt dat de regelgeving op het gebied van de privacy bescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter passende maatregelen treffen om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien wij worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen je hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacy beleid omschreven.
2dehandskleertjes is gerechtigd derden toegang te geven tot jouw advertenties teneinde hen in staat te stellen jouw advertentie op hun website te promoten. 2dehandskleertjes is gerechtigd jouw advertenties weer te geven op andere door 2dehandskleertjes beheerde websites. Indien jouw advertentie jouw persoonsgegevens bevat, dan kunnen jouw persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) jouw advertentie dat op de desbetreffende website te zien is. Indien je dit wilt voorkomen raden wij je aan geen persoonsgegevens in de advertentie zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden.

Gebruik van informatie van 2dehandskleertjes
Je mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op 2dehandskleertjes uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.
2dehandskleertjes kan berichten die via 2dehandskleertjes worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

Marketing
Jouw gegevens die wij verkregen hebben in verband met de plaatsing van of bieding op advertenties op 2dehandskleertjes en/of jouw overig gebruik van 2dehandskleertjes, kunnen wij gebruiken om je, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met je op te nemen voor producten of diensten op 2dehandskleertjes die interessant voor je zouden kunnen zijn. Als je geen marketing communicaties van ons meer wilt ontvangen, kun je dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op info@2dehandskleertjes.nl.

Toegang, Wijzigen en Verwijderen
Je kunt jouw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van jouw ‘2dehandskleertjes account’. Anderzijds kun je ook contact opnemen met customer support op info@2dehandskleertjes.nl voor het inzien van jouw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op 2dehandskleertjes, tenzij 2dehandskleertjes op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien jouw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, dan kun je ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals je waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kun je sturen naar info@2dehandskleertjes.nl. Dit privacy beleid is aangepast op 29 november 2012.

Plaats advertentie