Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

2dehandskleertjes is een platform


2dehandskleertjes functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van tweedehands of nieuwe kinderkleding, ongedwongen kan neuzen tussen al het aanbod van de leukste tweedehands kinderkleding. 2dehandskleertjes is echter niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan 2dehandskleertjes dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

2dehandskleertjes probeert adverteerders en kopers van tweedehands of nieuwe kinderkleding bij elkaar te brengen. 2dehandskleertjes is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als je een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient je dit zelf op te lossen. Je vrijwaart 2dehandskleertjes (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 

Biedingen niet bindend
2dehandskleertjes is geen veilingsite, maar een advertentiesite van tweedehands of nieuwe kinderkleding met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het je niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden. 

Gebruik van de (inhoud van) de website van 2dehandskleertjes
- 2dehandskleertjes promoot de 2dehandskleertjes website en de inhoud daarvan (mogelijk jouw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot jouw materiaal om het hen mogelijk te maken jouw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) jouw advertentiemateriaal bevatten. 2dehandskleertjes kan jouw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.
- Het is je niet toegestaan de website van 2dehandskleertjes of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het je niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 2dehandskleertjes, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van 2dehandskleertjes

2dehandskleertjes behoudt zich het recht voor om je uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien je op enige wijze naar de mening van 2dehandskleertjes in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van 2dehandskleertjes, onverminderd het recht van 2dehandskleertjes om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen. 2dehandskleertjes kan onder meer – doch niet uitsluitend – een of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 

- verwijdering van advertentie(s)

- schorsing van het account

- verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacy beleid.

 

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 

- advertenties waarin geen concreet product wordt aangeboden;

- advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst;

- advertenties die dubbel zijn geplaatst;

- advertenties met een website vermelding;

- betaalde advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden;

- advertenties waarin verboden of verdachte objecten worden aangeboden;

- advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

- gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam);

- gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.


Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan 2dehandskleertjes bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Bindend advies
Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die 2dehandskleertjes zelf onderneemt om de aan 2dehandskleertjes verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van 2dehandskleertjes, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruikersvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien je 2dehandskleertjes een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5000,-.

 

Regels voor het plaatsen van een advertentie
- Je dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat je aanbiedt. Je mag alleen advertenties van tweedehands kinderkleding plaatsen in het Nederlands en Engels.
- Plaats jouw advertentie alsjeblieft in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie.
- Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.

- Heb je jouw artikel verkocht? Dan verzoeken wij je vriendelijk om jouw advertentie te verwijderen.
- Het is niet toegestaan advertenties op 2dehandskleertjes te plaatsen anders dan door 2dehandskleertjes aangegeven.
- Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
- Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 

Intellectuele eigendomsrechten

- Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
- Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
- Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in jouw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat je adverteert fabriceerde of produceerde.

- Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat je aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op 2dehandskleertjes. Indien je twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

- Je mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

 

Plaats advertentie